2019.10.21 – Ngoi lên thở chút

Nhận ra đã nhiều tháng không viết gì, nhưng vì gần đây cảm nhận rõ hơn là càng để lâu hơn thì mình càng khó để bắt đầu lại, nên hôm nay sẽ viết đôi dòng. Mấy tháng qua đã kịp bắt đầu một số thứ nhưng cũng đã kịp kết thúc một vài thứ,…